Εγγραφή σε δωρεάν πρόγραμμα

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για μη θεμιτό σκοπό. Θα βρίσκονται αποκλειστικά στη βάση δεδομένων του Κ.Δ.Β.Μ. Easy Education συνεχίζουν να αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στο πρόγραμμα συμφωνείτε στην ενημέρωση από το κέντρο Easy Education για όλα τα προγράμματα που υλοποιεί ή συνυλοποιεί. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.