ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για μη θεμιτό σκοπό. Θα βρίσκονται αποκλειστικά στη βάση δεδομένων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Κ.Δ.Β.Μ. Easy Education, που συνυλοποιεί υποστηρικτικά το έργο, συνεχίζουν να αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στο πρόγραμμα συμφωνείτε στην ενημέρωση από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για όλα τα προγράμματα που υλοποιεί ή συνυλοποιεί. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.